PRIVĀTUMA POLITIKA

PATA KOKMATERIĀLI SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103586919, juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1012, tālruņa numurs: +371 25611122 (turpmāk – Pārdevējs), ir mobilās lietotnes īpašnieks, uzturētājs un ir tajā esošo Personas datu pārzinis. Apmeklējot un izmantojot mobilo lietotni, Pircējs ir iepazinies un piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, kas attiecas uz Pircēju Personas datu iegūšanu, izmantošanu, nodošanu un uzglabāšanu, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Pircēja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. Visi Personas dati, kas ir kļuvuši zināmi mobilās lietotnes platformas apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

1.2. Mobilās lietotnes apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur Personas datus:

1.2.1. iegūstot Personas datus tiešā veidā, kad Pircējs tos norāda reģistrējoties lietotnē, veicot Pasūtījumu, izmantojot atteikuma tiesības vai iesniedzot iesniegumu strīda gadījumā;

1.2.2. vai netiešā veidā, bet ar tiešu datu pieprasījumu (uznirstošie paziņojumi), iegūstot Personas datus, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, kas pārrauga mobilās lietotnes izmantošanu.

1.3. Pircēju Personas datus Pārdevējs apstrādā ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē Personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju Personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina Personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.4. Pārdevējs apņemas reģistrēt, sistematizēt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami Pārdevēja komercdarbības veikšanai, kā arī nodrošināt apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Pircējiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

1.4.1. Pircēju Pasūtījumu izpilde;

1.4.2. Pircēju identificēšana un uzskaite;

1.4.3. saistību izpildes nodrošināšana, kas izriet no līgumsaistībām vai attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (Pasūtījumiem);

1.4.4. likumīgo interešu aizsardzība (parādu atgūšana un piedziņa);

1.4.5. informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

1.5. Pārdevējs veic Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, un piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

1.6. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, nosūtot Pārdevējam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@patatimber.lv. Pircējs var prasīt informāciju par:

1.6.1. Personas datiem, ko Pārdevējs apstrādā attiecībā uz viņu;

1.6.2. datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);

1.6.3. datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;

1.6.4. mērķiem, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti;

1.6.5. datu saņēmējiem vai datu saņēmēju kategorijām;

1.6.6. to, vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

1.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa Personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja Personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami līgumsaistību izpildei. Minētajā sakarā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@patatimber.lv.

1.8. Pircēju Personas dati netiks glabāti ilgāk, kā to nosaka likums “Par grāmatvedību”.

1.9. Pēc 1.8. punktā minētā glabāšanas termiņa beigām, Pircēja dati tiks dzēsti.

2. PERSONAS DATU NODOŠANA

2.1. Pārdevējs nodrošina Pircēju Personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē Personas datu apstrādi un aizsardzību.

Pircēja Personas dati var tikt nodoti:

2.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati ir jānodod Pasūtījuma izpildes ietvaros, lai veiktu kādu Pasūtījuma izpildei nepieciešamu funkciju;

2.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

2.1.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārdevēja likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārdevēja likumīgās intereses.

2.2. Pasūtījuma izpildes nodrošināšanai Pārdevējs var pilnvarot Pārdevēja partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, tādējādi nosakot attiecīgo partneri par Pircēja Personas datu apstrādātāju. Pircēja Personas dati attiecīgajiem partneriem tiks nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas tas nepieciešams šo darbību veikšanai..

2.3. Nododot Pircēja Personas datus Pārdevēja partneriem tiek pieprasīts nodrošināt normatīvo aktu un Pārdevēja Personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi un neizmantot Personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Pircēju noslēgtā līguma saistību izpildei Pārdevēja uzdevumā.

3. SĪKDATNES (cookies)

3.1. Mobilajā lietotnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina lietotnes platformas plašākas izmantošanas iespējas Pircējam.

3.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā par tīmekļa lietotāju viņa datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī, lai to atpazītu un tādējādi lietotājam atvieglotu vietnes izmantošanu. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru.

3.3. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu Pircēju. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem (nolūkiem):

3.3.1. mobilās lietotnes izmantošanas iespēju optimizēšanai;

3.3.2. reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz Pircēja interesi;

3.3.3. statistikas veidošanai par mobilās lietotnes apmeklētāju skaitu;

3.3.4. preču un pakalpojumu uzlabošanai;

3.3.5. jaunu preču un pakalpojumu attīstībai.

3.4. Pircējs ir tiesīgs tīmekļa pārlūkprogrammas konfigurēt tā, lai tās brīdina Pircēju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Pircējs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs Pircējam lietot mobilo lietotni, taču tas var ierobežot lietotnes izmantošanas iespējas.

3.5.  Sīkdatnes tiks glabātas tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams paredzētajiem datu apstrādes mērķiem.

4. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

4.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai e-pasta adrese).

4.2. Lai sniegtu informāciju par mobilajā lietotnē un PATA KOKMATERIĀLI veikalos piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, akcijām un citām aktivitātēm, Pārdevējs var izmantot Pircēja Personas datus (e-pasta adresi).

4.3. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (Personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@patatimber.lv, tādējādi informējot Pārdevēju. Atteikšanās tiesības tiks nodrošinātas no pieprasījuma saņemšanas brīža.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Pircējs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem, kad izmanto mobilās lietotnes platformu un/vai piedalās lietotnes aktivitātēs. Ja Pircējs nepiekrīt šai Privātumu politikai, tad nav iespējams izmantot PATA KOKMATERIĀLI mobilo lietotni un Pārdevējs lūdz Pircēju apmeklēt tuvāko PATA KOKMATERIĀLI veikalu.

5.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot mobilās lietotnes sadaļā “Privātuma politika”. Pircējam ir pienākums pirms katra mobilās lietotnes apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

5.3. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust mobilās lietotnes Pircēju Personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārdevēja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

5.4. Mobilās lietotnes darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

5.5. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti PATA KOKMATERIĀLI tīmekļa lapas www.patakokmateriali.lv sadaļā “Kontakti”.